ADVERTÈNCIA LEGAL

1.- Identificació i objecte.

En compliment del previst en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa que aquesta plana web ha esta creada, es manté i és propietat de la mercantil “SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL”, amb domicili a carrer Dominics 16, baixos de Solsona, Lleida, amb CIF B25733726, inscrita al Registre Mercantil de Lleida (Tom 1289, Foli 77, fulla L-25647, inscripció 1).

La web www.creoempresa.com ha estat dissenyada per a donar a conèixer als usuaris en general tant l’empresa com les seves activitats i serveis.

En aquest sentit, s’entén per “usuari” a tota persona que accedeixi o navegui per la present plana web.

Els usuaris podran establir comunicació directa i efectiva amb la mercantil titular de la present plana web no sols mitjançant visita personal o correu dirigit al seu domicili social, sinó també mitjançant el següent telèfon/fax/e-mail: 973481197 / 973484156 / info@creoempresa.com

2.- Informació general.

L’accés i utilització d’aquesta plana web està subjecta a les condicions generals que es detallen en aquest apartat. Preguem es llegeixin atentament.

El fet d’accedir a aquesta plana web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap tipus de reserva, aquestes condicions.

En qualsevol moment, l’interessat podrà guardar o imprimir aquest Avís Legal i s’aconsella a l’usuari fer-ho.

En qualsevol moment SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL podrà modificar, de forma unilateral i sense previ avís, el contingut de la web, aquesta Advertència Legal general i qualsevol advertència legal específica, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicable a aquesta web.

3.- Condicions generals d’ús.

3.1. En general, l’accés a la informació i als serveis facilitats en aquesta web serà lliure i gratuït i no exigirà als usuaris que facilitin dades personals, ni l’utilització de claus o contrasenyes, ni la prèvia subscripció, excepte per a accedir a determinats continguts o serveis.

Quan per l’accés a determinats continguts o per l’ulitilització d’algun contingut sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran llur veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. I, en aquest cas, SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL donarà a les esmentades dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la secció de política de protecció de dades personals.

Així mateix, en aquests casos, si fos necessària l’utilització de claus d’accés (nom d’usuari i contrasenya), els usuaris hauran de tenir en compte el següent:
• La contrasenya elegida per l’usuari no podrà ser contrària a la moral ni a les bones costums generalment acceptades, ni podrà lesionar els drets a l’honor i a la pròpia imatge de tercers, així com tampoc infringir de cap manera els drets de propietat industrial o intel•lectual de tercers.
• Les claus d’accés són d’ús personal i exclusiu de l’usuari titular de les mateixes i la seva custòdia, confidencialitat i correcta utilització són de la seva exclusiva responsabilitat. SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL no serà responsable de cap tipus de perjudici en que l’usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència de l’utilització de la seva contrasenya per altres persones, tant amb consentiment o coneixement de l’usuari com sense.
• SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL s’obliga a guardar secret de la contrasenya utilitzada per cada usuari.

3.2. L’usuari haurà d’utilitzar programes de detecció de virus fiables per a controlar l’absència de virus en l’ús de la web i/o en qualsevol comunicació que pugui realitzar i que afectin directa o indirectament al servidor o al sistema web i haurà de notificar immediatament a SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL qualsevol virus detectat en els sistemes d’usuari que pugui afectar a la web.

3.3. Els usuaris sols podran utilitzar, excepte si tenen autorització prèvia i expressa de SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL, els continguts i serveis de la web per a ús propi i personal, havent d’abstenir-se de realitzar qualsevol acte que, directa o indirectament, suposi una explotació comercial dels mateixos.

En particular i, a títol merament indicatiu i no limitatiu, els usuaris es comprometen a no captar dades o continguts amb finalitats publicitàries, així com a no transmetre o difondre a través de la present web missatges, imatges, fotografies, software, dades o continguts que:
• De qualsevol manera contravinguin o atemptin contra drets fonamental reconeguts per l’ordenament jurídic.
• Introdueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, difamatòries, violentes, discriminatòries, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic.
• Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis.
• Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel•lectual o industrial de tercers, excepte si es compta amb l’autorització expressa del seu legítim titular.
• Lesionin o puguin lesionar el dret a l’honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge o de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.
• Siguin publicitat il•lícita, enganyosa o deslleial.
• Continguin virus, bombes del temps o qualsevol altre material o programa que pugui malmetre o alterar el funcionament d’equips o sistemes informàtics.

3.4. L’utilització de la present web ha d’obeir no sols al contingut d’aquestes Condicions d’ús, sinó també a qualsevol disposició legal aplicable i a les exigències de la moral i les bones costums, així com a les d’ordre públic.

En qualsevol cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL de conformitat amb la legalitat vigent i es responsabilitzaran de les conductes o activitats que puguin resultar il•lícites o lesives a tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar l’utilització d’aquesta web a altres usuaris.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis que SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència del incompliment de la normativa vigent o de qualsevol obligació derivada de les Condicions d’ús d’aquesta plana web.

3.5. SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL es reserva el dret a denegar, unilateralment i en qualsevol moment, l’accés a aquesta plana web d’aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions d’ús, sense necessitat de previ avís o justificació.

4.- Propietat intel•lectual i industrial.

4.1. Els drets de propietat intel•lectual d’aquesta web són titularitat de SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL, qui podrà alterar en qualsevol moment i sense preavís els seus continguts (disseny gràfic, texts, etc).

4.2. Els continguts, texts, fotografies, dissenys, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, i, en general, qualsevol creació intel•lectual existent en aquesta web, com a obra artística multimedia estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel•lectual.

Tanmateix, queden exclosos de l’esmentada protecció aquells arxius o programes d’ordinador no titularitat de SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL i d’accés gratuït (freeware) que els usuaris poden descarregar-se des d’aquesta web a fi i efecte de facilitar l’accés als mateixos. Es tracta, en tot cas, d’aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

4.3. En aquest mateix sentit, el nom del domini www.creoempresa.com i qualsevol altre que serveixi per a accedir de forma directa a la present plana web són titularitat exclusiva de la mercantil SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL. La indeguda utilització dels mateixos en el tràfic jurídic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

4.4. Els usuaris queden expressament autoritzats per SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar al seu disc dur o en qualsevol altre suport físic, les creacions intel•lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d’exclusiva, excepte els programes d’ordinador, sempre que es realitzi per a fins personals i privats dels usuaris, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o desorganitzar els referits continguts.

Aquesta facultat d’ús personal s’entén reconeguda sempre i quan es respectin intactes les advertències als drets d’autor i de propietat industrial aquí realitzades, sense que suposi una concessió de llicència.

Qualsevol altra utilització de les creacions intel•lectuals o continguts d’aquesta web requerirà l’autorització expressa i per escrit de SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL, reservant-se en tot cas l’exercici de les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel•lectual i industrial.

4.5. La prestació dels serveis i la publicació dels continguts de la web no implicaran en cap moment la renuncia o transmissió, total o parcial, dels drets de propietat intel•lectual i industrial. Per tant, qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web que no hagin estat expressament autoritzats pels seus titulars constitueix una infracció de llurs drets de propietat intel•lectual i industrial protegits pel Codi Penal.

4.6. L’eventual presència en aquesta web de signes o símbols distintius de la titularitat de terceres persones s’efectua sense finalitat comercial i amb l’autorització dels seus legítims propietaris, i sempre amb el degut respecte als seus drets.

4.7. La titularitat dels drets d’autor sobre articles, tesis, treballs doctrinals o altres formes de col•laboració amb www.creoempresa.com correspon efectivament als seus autors, no podent garantitzar SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL la seva autoria i integritat. En conseqüència, SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL no es fa responsable de cap infracció o vulneració dels drets d’autor que corresponguin als seus legítims titulars. Tanmateix, tan aviat com tingui constància o sospita de la seva existència, es compromet a fer el possible per a minimitzar el dany.

La seva divulgació en la present plana web es realitza sense cap ànim de lucre.

5.- Protecció de dades i política de privacitat.

5.1. El simple accés a la web no implica que els usuaris hagin de subministrar cap informació respecte de la seva identitat, sent totalment anònim. Tanmateix, alguns dels serveis inclosos en aquesta plana exigeixen la recollida de dades personals amb caràcter imprescindible. D’aquesta manera, totes les dades personals que té sota la seva responsabilitat són tractades de conformitat amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de disposicions normatives dictades en desenvolupament d’aquesta llei, segons la naturalesa de les dades de què es tractin.

Durant el procés de recollida de dades, els usuaris seran informats de la necessitat de les mateixes. Si els usuaris no faciliten les esmentades dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis que així ho exigeixen.

Totes les dades personals seran recollides i utilitzades conforme a les limitacions i drets recollits en la citada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten i accepten de forma expressa i inequívoca, sense reserves de cap tipus, les presents Condicions.

5.2. La informació que rep SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL dels usuaris de la present plana web és tractada amb la màxima confidencialitat i exclusivament per als fins indicats en cada cas.

En aquest sentit, SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades personals, creat sota la seva responsabilitat, les dades que els usuaris voluntàriament els facilitin. Aquest fitxer s’inscriurà convenientment al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i podrà ser consultat pels usuaris a fi i efecte de comprovar la situació dels mateixos.

La finalitat de l’esmentat fitxer serà la prestació, gestió, manteniment, tractament i millora dels serveis de l’esmentada societat, així com la informació sobre legislació i serveis que puguin ser d’interès per als usuaris.
5.3. Els usuaris podran exercitar en tot moment els drets que els reconeix la Llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel•lació de dades personals facilitades, així com el d’oposició al seu tractament si fos pertinent i el de revocació del consentiment per a la cessió de dades, bé adreçant un escrit (acompanyat d’una còpia d’un document oficial que us identifiqui) al domicili social de SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL o enviant un correu electrònic a info@creoempresa.com indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: “Advertència legal” i especificant el contingut concret del dret que exerciten.

5.4. SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL manifesta que ha pres totes les mesures de caire tècnic i organitzatiu legalment establertes per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a què estan exposats. Malgrat això, SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL, en cap cas serà responsable dels detriments i perjudicis que poguessin esdevenir-se per l’accés i/o ús no autoritzat de les esmentades dades per part de tercers com a conseqüència d’atacs informàtics.

5.5. A la nostra plana web no hi trobareu hipervincles que permetin la comunicació de les dades dels usuaris a altres pàgines web. A més a més, dites dades no seran segmentades ni tampoc objecte de mètodes invisibles de tractament de dades personals.

5.6. Els usuaris donen el seu consentiment per a la recepció de comunicacions comercials no sol•licitades enviades per SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL, per mitjà de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents. Els usuaris podran, en qualsevol moment, revocar l’esmentat consentiment amb una notificació fefaent de la seva voluntat.

6.- Debats, fòrums i xats.
SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL no es responsabilitza de les manifestacions i opinions que es puguin expressar en els diferents fòrums, al taulell d’anuncis o als xats o tertúlies ocasionals que es desenvolupin en aquesta plana web, però procurarà en tot moment la correcta utilització d’aquests mecanismes o serveis i vetllarà al màxim per la dignitat de les persones i la llibertat d’expressió emparada per la Constitució Espanyola, reservant-se en tot cas el dret a denegar o eliminar les intervencions que consideri inconvenients sense necessitat de justificar-ho.
Els usuaris d’aquests serveis evitaran qualsevol tipus de manifestació falsa, abusiva, amenaçadora o que infringeixi de qualsevol manera la legislació vigent i mostraran un tracte respectuós cap a terceres persones.

7.- Enllaços.

7.1. Els enllaços o links que pugui contenir aquesta web poden conduir a l’usuari a altres planes web independents gestionades per terceres persones sobre les quals SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL no exerceix cap tipus de control i, en conseqüència, no respondrà ni dels continguts ni de l’estat de les esmentades web, ni de les modificacions que es produeixin, ni de l’ús que se’n faci, ni de llur disponibilitat tècnica.

L’accés a les mateixes mitjançant aquesta web tampoc implica que SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL recomani o aprovi els seus continguts. L’única finalitat és la de facilitar als usuaris l’accés a altres fonts d’informació a Internet sense cap ànim de lucre.

7.2. Tanmateix, SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL es compromet a fer tot el possible per a evitar l’existència en la seva plana web d’enllaços a pàgines de contingut il•legal, que promoguin activitats il•lícites, racistes o xenòfobes o que, en general, atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans. En cas de que els usuaris tinguin coneixement efectiu de que la informació o contingut de qualsevol enllaç és il•lícita, hauran de comunicar-ho immediatament a SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL, qui es compromet a actuar amb la màxima diligència a fi i efecte d’eliminar o inutilitzar dit enllaç.

7.3. Pel cas que el titular de qualsevol plana web estimés que l’enllaç o link establert des d’aquesta web perjudica d’alguna manera els seus drets, tan sols ho ha de comunicar i l’esmentat enllaç serà donat de baixa de forma immediata o modificat de forma satisfactòria per a l’interessat.

8.- Cookies.

La plana web pot utilitzar Cookies o petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que són recuperats en la pròxima visita que faci a fi i efecte de facilitar la navegació posterior per la mateixa web. Tanmateix, l’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de Cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador.

En algun cas, la desactivació de les Cookies pot impedir el bon funcionament d’aquesta web.

9.- Limitació de responsabilitat.

9.1. Els usuaris han de ser conscients que, en tot cas, l’utilització dels continguts i serveis de la present web es fa per llur propi compte i ventura i sota llur exclusiva responsabilitat.

9.2. SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL no garanteix, encara que tractarà d’oferir als usuaris d’aqueta plana web la informació més complerta, útil i actualitzada possible:
• L’operativitat o disponibilitat dels seus continguts o serveis. Tanmateix, quan sigui factible o previsible, advertirà als usuaris de possibles interrupcions del seu funcionament.
• L’utilitat, exactitud o actualització dels seus continguts o serveis. Les informacions que apareixen a la web, tant pròpies com de terceres persones, es proporciona “tal i com estan”, sense garanties de cap tipus, eludint així expressament tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin causar als usuaris per la seva utilització.
• La privacitat i seguretat de l’utilització dels seus serveis, impedint que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de l’accés o ús que els usuaris puguin fer dels continguts i serveis.
• L’absència de virus ni de qualsevol altre element malintencionat introduïts subministrats per proveïdors de continguts o serveis, o per altres usuaris o terceres persones, que puguin provocar alteracions o problemes en els sistemes informàtics (software i hardware) dels usuaris o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquests.
• La licitud dels continguts subministrats sobre la base de la informació proporcionada per tercers proveïdors, col•laboradors o usuaris. Tanmateix, SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL es compromet a fer tot el possible per evitar l’existència en la seva web de continguts il•lícits i, en cas de que en tingui coneixement o sospita, a eliminar-los o impedir l’accés als mateixos.

10.- Llei aplicable i jurisdicció.

Aquesta Advertència Legal es regeix per la legislació espanyola aplicable al cas. Qualsevol controvèrsia o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions d’ús, SUPORT A EMPRESES INNOVADORES EN ENTORNS RURALS, SL i l’usuari, amb renuncia expressa a qualsevol altre aforament que els pugui correspondre, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Solsona.

Per a més informació, poden contactar amb nosaltres al següent telèfon / fax / e-mail: 973481197 / 973484156/ info@creoempresa.com

Comentaris tancats.